top of page

מדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות מגדירה כיצד אני משתמש במידע שניתן לי:
 
1. במידע שניתן לי על ידי הגולשים אני משתמש בכדי ליצור קשר ולענות על שאלות.
המידע לא מועבר לאף גורם אחר.
 
2. מידע שניתן לי בטיפולים לא מועבר הלאה וחל עליו חיסיון רפואי. אני משתמש במידע שניתן לי בכדי לממש את הטיפול הטוב ביותר.
מידע אישי לא יועבר אלא למטרת התייעצות מקצועית בלבד וגם אז באופן חסוי.
bottom of page