Desert Palm Trees

"נתיב הנעור - מיסטיקה קונקרטית":

נתיב זה נוכח בטיפול דרך ההילינג שעובר בטיפולים ודרך ההתיחסות לגוףנפש:

'נתיב הנעור' - מיסטיקה קונקרטית -

הינו נתיב המעיר ומאיר לבני-האדם את הדרך אל עצמם,

אל האותנטי, אל האלוהי.

הוא נושא מידעים על טבע הבריאה והברואים, ומציע נקודות מבט

בלתי שגרתיות המובילות לחיים מלאים ובעלי משמעות.

מתוך קשר רציף עם הקוסמוס - מעביר הוא את רזי הבריאה

אל עולם החומר, אל הקונקרטי, אל החיים, אל מימוש

בעולמו הרגשי של בן-האדם, ועל כן - 'מיסטיקה קונקרטית''

ההילינג הרוחני עוטף את ההולכים בנתיבו ומאפשר, תוך חשיפה

לאנרגיות ולמידע טרנסצנדנטאלי, לימוד מעמיק על עצמם, התפתחות

המודעות והתודעה, ומתוך כך אפשרות להעבירו הלאה למבקשים

התרחבות שינוי והתפתחות.

אורית כהן-רז